REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług (dalej jako: „Usługi” lub „Usługa”) w postaci wideobooka (dalej jako: „Wideobook”), newslettera (dalej jako: „Newsletter”) oraz szkolenia (dalej jako: „Szkolenie”) przez Dorotę Sołdacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Estetic Studio Kosmetyczne Dorota Sołdacka pod adresem ul. Olsztyńska 3C/9 80-395 Gdańsk, NIP 8882788789, REGON 220879275 (dalej jako: „Usługodawca”), a także warunki aktywacji i dezaktywacji wybranej Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego dla osoby korzystającej z Usług (dalej jak: „Usługobiorca”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej drsoldacka.com (dalej jako: „Portal”).
 4. Ceny na poszczególne Usługi podane są w Portalu i są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.
 5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na Portalu, a Usługobiorca akceptując Regulamin akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie o znajomości jego treści.
 6. Akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie transakcji oznacza zawarcie umowy świadczenia wybranej Usługi przez Usługodawcę (dalej jako: „Umowa”). Rozwiązanie Umowy następuje po zakończeniu świadczenia Usługi lub po poinformowaniu Usługodawcy o rezygnacji lub dezaktywacji Usługi.
 7. Usługobiorca będący przedsiębiorcą, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą przy zawarciu Umowy bądź założeniu Konta. Usługobiorca ten może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając informację w tym przedmiocie na adres e-mail Usługodawcy: ………………. .
 8. Usługobiorcy zakazuje się dostarczanie treści bezprawnych, w tym zwłaszcza podawania cudzych danych bez ich zgody.
 9. Świadczenie Usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu sieci Internet wiąże się z ryzykiem dostępu osób nieuprawnionych do danych przetwarzanych w ramach połączenia internetowego, o czym Usługodawca informuje Usługobiorcę.

 

§ 2

Wideobook

 1. Wideobook to usługa polegająca na przesłaniu przez Usługodawcę na adres mailowy Usługobiorcy ebooka zawierającego filmy wideo o tematyce kosmetologicznej.
 2. Usługa Wideobooka jest nieodpłatna.
 3. Otrzymanie Wideobooka wiąże się z koniecznością podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w formularzu udostępnionym przez Usługodawcę w Portalu oraz zaakceptowania Regulaminu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 4. Przesłanie Wideobooka następuje przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia wypełnienia przez Usługobiorcę formularza, o którym mowa w ust. 3.

 

§ 3

Newsletter

 1. Newsletter to usługa polegająca na cyklicznym przesłaniu informacji na adres e-mailowy Usługobiorcy o treści kosmetologicznej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługa Newslettera jest nieodpłatna.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony.
 4. Aktywacja usługi Newsletter wiąże się z koniecznością podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w formularzu udostępnionym przez Usługodawcę w Portalu oraz zaakceptowania Regulaminu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 5. Usługobiorca może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter. W tym celu konieczne jest kliknięcie linka pod nazwą „Wypisz” zawartego w treści Newsletter. Dezaktywacja oznacza zaprzestanie świadczenia Usługi Newsletter. Usługobiorca może w każdej chwili dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
 6. Dezaktywacja Newslettera może także nastąpić z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Szkolenie

 1. Usługa Szkolenia polega na udzieleniu dostępu do szkolenia o tematyce kosmetologicznej na platformie szkoleniowej Usługodawcy poprzez przesłanie danych dostępowych do Szkolenia na adres e-mail Usługobiorcy.
 2. Szkolenia realizowane są w ustalonych prze Usługodawcę terminach.
 3. Szkolenie może być darmowe (dalej jako: „Szkolenie Darmowe”) lub odpłatne (dalej jako: „Szkolenie On-line”).
 4. W celu realizacji przez Usługodawcę Szkolenia Darmowego niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w formularzu udostępnionym przez Usługodawcę w Portalu oraz zaakceptowania Regulaminu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 5. Informacja o terminie Darmowego Szkolenia może zostać ogłoszona w Newsletterze, Portalu lub w mediach społecznościowych Usługodawcy.
 6. Szkolenie on-line jest odpłatne zgodnie z cennikiem wskazanym na Portalu.
 7. W celu uczestnictwa w Szkoleniu On-line konieczne jest jego opłacenie, założenie konta przez Usługobiorcę na Portalu (dalej jako: „Konto”) oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 8. Założenie Konta wymaga podania następujących danych przez Usługobiorcę: imię, nazwisko, adres e-mail, numer .
 9. Na podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu Konta adres e-mail przesłany dostanie dostęp do platformy szkoleniowej, na której odbędzie się Szkolenie On-line.
 10. Informacja o terminie Szkolenia on-line może zostać ogłoszona w Newsletterze, Portalu lub w mediach społecznościowych Usługodawcy.

 

§ 6

Zagadnienia techniczne

 1. W celu skorzystania z Usługi Usługobiorca musi mieć dostęp do urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną i skonfigurowaną aktualną przeglądarką internetową, jak również posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 2. Z Konta oraz Usługi może korzystać tylko Usługobiorca i nie wolno udostępniać danych do Konta oraz danych dostępowych do Usługi innych osobom. W przypadku ryzyka uzyskania dostępu Konta lub Usługi przez osobę trzecią, Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność Usługodawcy.
 3. Usługobiorca w celu nabycia w Portalu Usługi powinien: wybrać odpowiednią Usługę, podać dane wymagane do konkretnej Usługi, wybrać sposób zapłaty, zaakceptować zakup. Za wyjątkiem Szkoleń On-line, zakup Usługi nie wiąże się z koniecznością zakładania Konta. Zakup Szkolenia On-line wiąże się z założeniem lub zalogowaniem do Konta.
 4. Po zaakceptowaniu zakupu przez Usługobiorcę, zostanie on przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji. Zamówienie wybranej Usługi uważa się za skutecznie złożone w chwili potwierdzenia tego odpowiednim przyciskiem w Portalu. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Usługobiorca otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zamówienia i zawarcia Umowy, a także jeśli zostało założone Konto – potwierdzenie założenia Konta.
 6. Płatności za Usługi mogą być dokonane wyłącznie za pomocą sposobów wskazanych w Portalu i z chwilą wybrania kliknięcia odpowiedniego przycisku, Usługobiorca zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać za zapłaty w terminie …….. od chwili zawarcia Umowy. Brak zapłaty w tym terminie powoduje anulowanie zamówienia, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca w związku z ryzykiem korzystania z sieci Internet zaleca korzystanie przez Usługobiorcę środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu teleinformatycznego oraz sieci Internet.
 8. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę związaną z pracami konserwacyjnymi platform szkoleniowych lub Portalu, a także innych sytuacji niezależnych od Usługodawcy związanych z możliwością dostępu do Portalu czy Szkolenia.

 

§ 7

Reklamacje i odstąpienie od Umowy

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres Usługodawcy: Dorota Sołdacka Estetic Studio Kosmetyczne Dorota Sołdacka pod adresem ul. Olsztyńska 3C/9 80-395 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: …………………. .
 2. W reklamacji należy zawszeć: opis nieprawidłowości w Usłudze oraz oczekiwania wobec jej rozstrzygnięcia, a także dane kontaktowe osoby zgłaszającej i dane niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie od jej otrzymania przez Usługodawcę, a treść odpowiedzi zostanie przesłana na podany adres e-mail lub adres pocztowy.
 4. Usługobiorcy będącego konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy dot. Usług na mocy art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli spełnienie świadczenia odbyło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu do o utracie tego prawa.
 5. Poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniej opcji podczas procedury zamawiania, Usługobiorca może oświadczyć, że wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Usługi natychmiast po dokonaniu jej zamówienia i zawarciu Umowy. Spowoduje to niezwłoczny dostęp do wybranej Usługi i utratę prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 8

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte tutaj (Polityka prywatności).

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w celu dostosowania jego treści do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w zakresie świadczonych Usług.
 2. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje na Portalu, a także drogą elektroniczną dla osób posiadających Konto lub korzystających z Newslettera. Zmiany te wejdą w życie w terminie podanym w informacji, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji Usługobiorcy. Treść Regulaminu wiąże Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi.
 3. Treści zawarte w przesyłanych Usługach zawierają treści graficzne, informacyjne, edukacyjne, reklamowe Usługodawcy. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługobiorcy (lub osobom trzecim) i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

 

 

 

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kosmetologia dr Dorota Sołdacka i przetwarza je na zasadach określonych w Polityce Prywatności
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kosmetologia dr Dorota Sołdacka i przetwarza je na zasadach określonych w Polityce Prywatności