REGULAMIN SALONU
KOSMETOLOGIA DR DOROTA SOŁDACKA

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystaniaz usług świadczonych w gabinecie kosmetologicznym Kosmetologia dr Dorota Sołdacka ul. Olsztyńska 3C/9 80-395 Gdańsk, numer telefonu 660 393 873, mail: homeofficezkosmetolozka@gmail.com, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Właścicielem Salonu jest Dorota Sołdacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Estetic Studio Kosmetyczne Dorota Sołdacka pod adresem ul.Olsztyńska 3C/9 80-395 Gdańsk, NIP 8882788789, REGON 220879275, zwana dalej „Usługodawcą”.
 3. Salon świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
 4. Salon wykonuje następujące usługi:
  a) konsultację kosmetologiczną zwaną dalej „Konsultacją” oraz
  b) zabiegi na twarz,
  c) manicure i pedicure,
  d) makijaż permanentny,
  e) pielęgnację oprawy oka,
  f) depilację,
  g) masaż japoński,
  ppkt b) – g) zwane łącznie i każdy z osobna dalej „Zabiegiem”.
 5. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konsultacji lub Zabiegu.
 6. Przystąpienie do Konsultacji lub Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2
Klient

 1. Klientem Salonu może być osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu w przypadku braku takiej zgody bądź odmowy jej wyrażenia przez przedstawiciela ustawowego.
 3. Klient przed przystąpieniem do Konsultacji zobowiązany jest do wypełnienia ankiety zawierającej w szczególności pytania dotyczące samopoczucia, stanu zdrowia, obciążeń genetycznych, nawyków żywieniowych oraz dotychczasowej pielęgnacji skóry, zwanej dalej „Kartą Klienta”.
 4. Klient przed przystąpieniem do zabiegu na twarz jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Karty Klienta, chyba że dokument ten został przez niego wypełniony przy Konsultacji,
  b) oświadczenia o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia Zabiegu i podpisanie zgody na wykonanie zabiegu, zwanej dalej „Zgodą na wykonanie
  zabiegu” oraz
  c) zapoznania się z zaleceniami i ewentualnymi powikłaniami pozabiegowymi, a następnie podpisanie dokumentu zawierającego zalecenia oraz ewentualne powikłania zwanego dalej „Zaleceniami”.
 5. Klient przed przystąpieniem do zabiegu manicure i pedicure oraz masażu japońskiego jest zobowiązany do oświadczenia o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia Zabiegu i podpisanie zgody na wykonanie zabiegu, zwanej dalej „Zgodą na wykonanie zabiegu”.
 6. Klient przed przystąpieniem do zabiegu makijażu permanentnego zobowiązany jest zapoznania się, uzupełnienia oraz podpisania dokumentu o nazwie „Zgoda na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego”.
 7. Odmowa odpowiedzi na pytanie zawarte w Karcie Klienta, która stwarza ryzyko bezpiecznego przeprowadzenie usługi albo uniemożliwia jej przeprowadzenie, upoważnia pracownika Salonu do odmowy jego świadczenia.
 8. Odmowa złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia Zabiegu, podpisania Zgody na wykonanie zabiegu, Zgody na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego lub Zaleceń upoważnia pracownika Salonu do odmowy wykonania odpowiedniego Zabiegu.
 9. Klient może skorzystać z zabiegu na twarz jedynie po uprzednim skorzystaniu z Konsultacji.
 10. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Salonu o jakiejkolwiek zmianie danych zawartych w wypełnionych i podpisanych dokumentach, o których mowa w ust. 3-6 oraz o wszelkich zmianach, które nastąpiły od czasu ostatniej wizyty w Salonie, a które mogą mieć wpływ na efekt zabiegu m.in. dot. stanu zdrowia, samopoczucia, chorób, przyjmowanych leków, nowych preparatach kosmetycznych.
 11. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia pracownika Salonu o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 3
Konsultacja

 1. Na Konsultację Klient może umówić się: telefonicznie, przez aplikację Booksy.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji terminu Konsultacji, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 250 zł najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej ze szczegółami rezerwacji na wskazany przez Salon numer rachunku bankowego. Brak wpłaty zadatku w terminie upoważnia pracownika Salonu do odwołania Konsultacji.
 3. W wiadomości elektronicznej przesyłanej po dokonaniu rezerwacji terminu Konsultacji, Klient otrzymuje szczegółową listę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Konsultacji zawierającą m.in. opis stosowanej pielęgnacji i kosmetyków czy wyniki badań diagnostycznych. Brak dostarczenia ww. dokumentacji uniemożliwia przeprowadzenie prawidłowej usługi Konsultacji i skutkować będzie odwołaniem terminu Konsultacji przez Salon z winy Klienta. W takiej sytuacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Konsultację można odwołać jednorazowo do 72 godzin przed planowanym terminem Konsultacji. W takiej sytuacji zadatek podlega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania terminu Konsultacji na numer rachunku bankowego, z którego został wpłacony.
 5. W przypadku realizacji Konsultacji zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny.
 6. Niestawienie się na Konsultację w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Konsultacji na mniej niż 72 godzin przed jej rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta zadatku.
 7. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym i chęci umówienia się na nowy termin Konsultacji, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny Konsultacji w terminie 2 dni roboczych od dnia umówienia się na nowy termin Konsultacji.
 8. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 9. Po przeprowadzonej Konsultacji Klient w terminie 7 dni roboczych otrzyma drogą mailową dokument zwany dalej „Planem Terapii Skóry”, który zawierać będzie zalecenia pielęgnacji skóry. W tym samym terminie Klient otrzyma drogą mailową wizualizację skóry oraz listę proponowanych kosmetyków do pielęgnacji domowej.
 10. Odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące Konsultacji lub Planu Terapii Skóry odbywają się w trakcie Konsultacji lub płatnych wizyt kontrolnych.

§ 4
Zabieg i rezerwacje za pomocą aplikacji Booksy

 1. Na Zabieg Klient może umówić się: telefonicznie oraz, przez aplikację Booksy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przedpłaty w przypadku dokonania rezerwacji Zabiegu poprzez aplikację Booksy. Brak dokonania przedpłaty uniemożliwia wówczas rezerwację terminu Zabiegu za pomocą tej aplikacji.
 3. Przedpłata dokonana przez aplikację Booksy stanowi zadatek. Kwota wpłaconego zadatku (przedpłaty) podlega zaliczeniu na poczet ceny w przypadku realizacji Zabiegu.
 4. Istnieje możliwość zapłaty całej ceny Zabiegu za pomocą aplikacji Booksy.
 5. Zabieg można odwołać do 72 godzin przed planowanym terminem Zabiegu. Jeśli wpłacono zadatek to podlega on zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania terminu Zabiegu na numer rachunku bankowego, z którego został wpłacony.
 6. Klient z przyczyn losowych może jednorazowo odwołać Zabieg w czasie krótszym niż 72 godzin przed planowanym terminem Zabiegu. W przypadku drugiego i każdego kolejnego przypadku odwołania Zabiegu w czasie krótszym niż 72 godzin przed planowanym terminem Zabiegu, Klient w celu umówienia się na kolejny Zabieg zobowiązany jest do uiszczenia zadatku o wartości 50% ceny planowanego Zabiegu na wskazany przez Salon numer rachunku bankowego. Zadatek jest płatny w terminie dwóch dni roboczych od dnia umówienia się na nowy termin Zabiegu.
 7. W przypadku niestawienia się na Zabieg w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty w dozwolonym Regulaminem terminie, w celu umówienia się na nowy termin Zabiegu, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny planowanego Zabiegu w terminie 2 dni roboczych od dnia umówienia się na nowy termin Zabiegu.
 8. Niestawienie się na Zabieg w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta zadatku.
 9. Salon dopuszcza możliwość odwołania Zabiegu z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 10. Celem zapewniania najwyższej jakości usług z zabiegu na twarz Klient może skorzystać jedynie po odbyciu Konsultacji. Umówienie się na zabieg na twarz bez uprzedniej Konsultacji skutkować będzie odwołaniem wizyty albo zamianą zabiegu na twarz na Konsultację. O możliwości zamiany Klient zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Salonu. W przypadku wpłaty zadatku i braku woli zamiany Klient otrzyma zwrot zadatku w terminie 7 dni od dnia odwołania zabiegu na twarz na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego (dotyczy przedpłat dokonywanych przez aplikację Booksy).

§ 5
Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie bez osób towarzyszących na umówioną godzinę Zabiegu czy Konsultacji.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu Klient powinien w miarę możliwości poinformować Salon telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej półgodzinnym.
 3. W przypadku spóźnienia Klienta, planowana usługa będzie skrócona o czas spóźnienia. Salon nie ponosi wówczas odpowiedzialności za wykonanie zabiegu w niepełnym wymiarze.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu czy Konsultacji. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Konsultacji czy Zabiegu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 3 ust. 5 i 6 (Konsultacja) oraz § 4 ust. 4 i 5 (Zabieg).
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

§ 6
Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonany Zabieg lub Konsultację.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie, jak również w aplikacji Booksy.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówka, karta płatnicza, bon podarunkowy Salonu, przelew (przed Zabiegiem lun Konsultacją), BLIK, poprzez aplikację Booksy.
 4. W przypadku wpłaty przez Klienta zadatku, cena za Zabieg lub Konsultację zostanie pomniejszona o jego wartość.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania zostaną uregulowane w odrębnych dokumentach.

§ 7
Przedpłaty dokonywane za pomocą aplikacji booksy.com

 1. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przedpłaty w przypadku dokonania rezerwacji Zabiegu poprzez aplikację Booksy. Brak dokonania przedpłaty uniemożliwia wówczas rezerwację terminu Zabiegu.
 2. Przedpłata dokonana przez aplikację Booksy stanowi zadatek.
 3. Kwota wpłaconego zadatku (przedpłaty) podlega zaliczeniu na poczet ceny w przypadku realizacji Zabiegu.
 4. Zasady odwołania Zabiegu oraz konsekwencji niestawienia się na Zabieg w przypadku dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku (przedpłaty) za pomocą aplikacji Booksy wskazane są w § 4 Regulaminu.

Bon podarunkowy

 1. W salonie można nabyć bon podarunkowy Salonu, dalej jako „Bon”, który jest formą płatności za usługi Salonu.
 2. Bon wydawany jest w formie papierowej.
 3. Osoba obdarowana Bonem, zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Bon zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia jego daty ważności.
 5. Bon może opiewać na dowolną kwotę, konkretny Zabieg lub Konsultację.
 6. Niewykorzystany Bon chwilą upływu terminu ważności przepada.
 7. Posiadacz Bonu zobowiązany jest przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym zasad dotyczących odwołania Zabiegu lub Konsultacji.
 8. Bon należy okazać przed Zabiegiem lub Konsultacją.
 9. Istnieje możliwość zamiany wskazanego w bonie Zabiegu lub Konsultacji na każdy z Zabiegów lub Konsultację będące w ofercie Salonu. Zamiany dokonuje się na usługę w tej samej lub wyższej cenie. Zamiana na Zabieg o większej wartości wymaga dopłaty różnicy przez Klienta.
 10. Osoba obdarowana może dopłacić do bonu, jeżeli wartość Zabiegu, z którego chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
 11. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, jeśli obdarowany wybierze zabieg opiewający na niższą kwotę niż wartość Bonu.
 12. Bon uprawnia posiadacza również zakupu kosmetyków detalicznych dostępnych w Salonie.
 13. Bon może być przeniesiony na inną osobę.

§ 8
Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy Salonu są odpowiednio przeszkoleni do przeprowadzania Konsultacji lub Zabiegów.
 2. Salon posiada urządzenia sterylizujące narzędzia wielokrotnego użytku oraz preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. Każde narzędzie wielokrotnego użytku jest sterylizowane po zakończonej Konsultacji lub Zabiegu.
 3. Pracownik Salonu, przed przystąpieniem do Zabiegu i Konsultacji, przygotowuje stanowisko pracy poprzez dokonanie dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku.
 4. Na pracowniku ciąży obowiązek przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wizyty Klienta w Salonie.
 5. Pracownicy Salonu są wyłączani od świadczenia usług w przypadku chorób, infekcji lub dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klienta.
 6. Pracownik Salonu przed przystąpieniem do Konsultacji czy Zabiegu zobowiązany jest do przeprowadzenia z Klientem wywiadu dotyczącego jego stanu zdrowia oraz poinformowania o przeciwskazaniach i możliwych efektach ubocznych Konsultacji czy Zabiegu. W związku z tym pracownik przedstawia Klientowi do zapoznania się i podpisu treść odpowiednich do usługi dokumentów, o których mowa z § 2 ust. 3-6 Regulaminu.
 7. Pracownik Salonu ma prawo odmówić przeprowadzenia Konsultacji lub Zabiegu w razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa usługi, stwierdzenia pozostawania przez Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 9. Podczas wykonywania Konsultacji lub Zabiegu obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, za wyjątkiem napojów udostępnionych Klientowi przez Salon.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 11. Salon udziela odpowiedzi na wiadomości przesłane na adres mailowy Salonu w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości przez Klienta.
 12. W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości SMS lub bezskutecznej próby kontaktu telefonicznego z Salonem, pracownik Salonu skontaktuje się w Klientem w ciągu 24 godzin od próby kontaktu. Termin ten nie biegnie w weekendy i dni wolne od pracy Salonu.
 13. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług i dopasowania odpowiedniej usług do Klienta, usługa wybrana przez Klienta w aplikacji Booksy może być zmieniona przez Salon w terminie 4 dni roboczych od dnia umówienia się na wizytę. O zmianie takiej Klient zostaje poinformowany telefonicznie. W przypadku braku zgody na wprowadzoną zmianę, wizyta zostaje odwołana.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 3-6 Regulaminu.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zmian niepożądanych w przypadku niestosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz niestosowania pielęgnacji domowej wskazanej przez pracownika Salonu.
 3. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu lub Konsultacji, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 4. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 5. Salon nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie, jak również za inne pozostawione rzeczy w szczególności za rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

§ 10
Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika oraz dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3-6 Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed kolejną wizytą w Salonie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, przy czy Regulamin będzie w dalszym ciągu obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r .

Zapisz się w łatwy sposób

Kalendarz z dostępnymi terminami, kompleksowa oferta, specjaliści!

Zarezerwuj
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kosmetologia dr Dorota Sołdacka i przetwarza je na zasadach określonych w Polityce Prywatności
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kosmetologia dr Dorota Sołdacka i przetwarza je na zasadach określonych w Polityce Prywatności